WARUNKI OGÓLNE

3

Artykuł 1 – Cel i zakres

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (OWS) stanowią podstawę sprzedaży komercyjnej i są systematycznie przekazywane każdemu kupującemu do zatwierdzenia przed złożeniem przez niego zamówienia.

Ogólne Warunki Sprzedaży określone w niniejszym dokumencie szczegółowo określają prawa i obowiązki SAS WEABLE i Klienta w odniesieniu do sprzedaży Produktów.

Jakakolwiek akceptacja formularza oferty/zamówienia, w tym klauzuli „Potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję załączone ogólne warunki sprzedaży”, oznacza bezwarunkową akceptację przez kupującego niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

Artykuł 2: Usługi

SAS WEABLE oferuje szereg usług za pośrednictwem swojej platformy.

Artykuł 2.1 – Niestandardowe generowanie obrazów

SAS WEABLE oferuje swoim użytkownikom usługę generowania obrazów na miarę. Oznacza to, że użytkownicy mogą dostarczać konkretne opisy tekstowe, na podstawie których obrazy są generowane przez sztuczną inteligencję. Następnie użytkownik otrzymuje wybór sugerowanych obrazów odpowiadających jego żądaniu. Należy zauważyć, że obrazy te są generowane „w stanie, w jakim się znajdują”, bez żadnej gwarancji trafności, jakości lub dokładności w odniesieniu do początkowego żądania użytkownika.

Użytkownicy mogą swobodnie decydować o zakupie jednego lub więcej wygenerowanych obrazów. Opłaty mające zastosowanie do zakupu obrazów zostaną wyraźnie wskazane użytkownikowi przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji.

Artykuł 2.2 – Zakup obrazów utworzonych i przechowywanych w Banku Obrazów

SAS WEABLE oferuje również użytkownikom dostęp do banku obrazów, generowanego i zasilanego przez system sztucznej inteligencji (AI). Ten bank zdjęć jest podzielony na kategorie według różnych tematów i jest w stanie odpowiadać na żądania użytkowników.

W ramach tej usługi Spółka umożliwia Użytkownikom zakup jednego lub kilku wybranych przez nich obrazów poprzez wybranie ich na platformie.

Artykuł 2.3 – Zakup spersonalizowanych pakietów wizerunkowych

SAS WEABLE oferuje użytkownikom usługę zakupu pakietówobrazów generowanych przez sztuczną inteligencję, specjalnie dostosowanych do ich potrzeb i preferencji. Usługa ta składa się z trzech odrębnych etapów:

Definicja wymagań: Użytkownik określa swoje kryteria i preferencje, takie jak motyw, styl, paleta kolorów, liczba wymaganych obrazów i wszelkie inne specyficzne wymagania. Informacje te są przekształcane w żądanie przez ChatGPT AI.

Tworzenie obrazów: Po otrzymaniu definicji wymagań platforma generuje obrazy odpowiadające specyfikacjom użytkownika.

Odbiór pakietu: W ciągu 72 godzin od zgłoszenia użytkownicy otrzymują pakiet spersonalizowanych obrazów, gotowych do wykorzystania w ich projekcie. Pakiet jest dostarczany bezpośrednio na konto użytkownika na platformie All Images.

Po zakupie pakietu obrazów użytkownik uzyskuje prawo do korzystania ze wszystkich obrazów zawartych w pakiecie. Należy jednak pamiętać, że SAS WEABLE nie może zagwarantować, że wszystkie obrazy zawarte w pakiecie będą idealnie odpowiednie lub przydatne dla wszystkich użytkowników.

Artykuł 2.4 – Integracja z zewnętrzną stroną internetową i automatyczne generowanie obrazów

SAS WEABLE oferuje specjalną usługę integracji strony internetowej do automatycznego generowania obrazów. Usługa ta została zaprojektowana w celu zapewnienia ciągłego strumienia obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję, specjalnie dostosowanych do zawartości tekstowej strony internetowej użytkownika.

Decydując się na korzystanie z tej usługi, Użytkownik wyraźnie przyznaje Spółce prawo dostępu i wykorzystywania określonych informacji niezbędnych do umożliwienia automatycznego generowania obrazów.

Należy podkreślić, że korzystanie z tej usługi podlega Ogólnym Warunkom Korzystania z API serwisu All-Images, z którym Spółka jest powiązana.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych danych i odpowiednie zarządzanie połączeniem w celu zminimalizowania ryzyka.

Artykuł 3 – Proces generowania obrazu

Usługa generowania obrazów oferowana przez SAS WEABLE opiera się na interaktywnym procesie zoptymalizowanym w celu zapewnienia użytkownikowi spersonalizowanego doświadczenia. Oto główne etapy tego procesu:

Wprowadzanie danych przez użytkownika: Najpierw użytkownik wprowadza żądanie.

Wybór opcji generowania: Użytkownik ma następnie możliwość dalszego dostosowania procesu generowania poprzez wybór różnych opcji, takich jak warunki oświetlenia, rodzaj używanej kamery i inne czynniki, które mogą mieć wpływ na ostateczne renderowanie obrazu.

Doprecyzowanie zapytania: Na tym etapie ChatGPT wkracza w celu doprecyzowania oryginalnego zapytania. Może to obejmować dodawanie dodatkowych szczegółów, usuwanie niejednoznaczności lub wszelkie inne korekty, które mogą poprawić dokładność generowania obrazu.

Przesyłanie do modelu generowania AI: Po zoptymalizowaniu zapytania jest ono wysyłane do modelu generowania AI w celu wygenerowania obrazu.

Generowanie obrazu: ta sztuczna inteligencja przetwarza żądanie i generuje żądany obraz, który jest następnie zwracany użytkownikowi za pośrednictwem platformy SAS WEABLE.

Artykuł 4: Korzystanie z narzędzi do obsługi Usługi.

Artykuł 4.1 – Korzystanie z ChatGPT i ograniczenie odpowiedzialności

Aby zaoferować usługę swoim użytkownikom, SAS WEABLE polega na ChatGPT, narzędziu sztucznej inteligencji opracowanym przez OpenAI, w celu udoskonalenia i optymalizacji żądań obrazu użytkowników przed przesłaniem ich do sztucznej inteligencji generującej obraz.

Jako pośrednik, SAS WEABLE jedynie przesyła żądania użytkowników do ChatGPT i nie ma kontroli, wpływu lub aktywnego udziału w przetwarzaniu tych żądań lub w optymalizacji przeprowadzanej przez ChatGPT. Użytkownik rozumie i akceptuje, że SAS WEABLE nie jest w stanie zagwarantować jakości, dokładności, trafności lub zadowalającego charakteru optymalizacji przeprowadzonej przez ChatGPT.

Podobnie, SAS WEABLE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia ChatGPT w procesie tworzenia, chyba że takie szkody są bezpośrednio związane z winą SAS WEABLE.

SAS WEABLE zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i w dowolnym momencie, do zmiany narzędzia optymalizacji zapytań używanego w procesie tworzenia bez wcześniejszego powiadomienia.

Usługa ChatGPT jest używana zgodnie z Ogólnymi warunkami platformy OpenAI, dostępnymi poniżej:

Polityka prywatności: https://openai.com/policies/privacy-policy

Warunki użytkowania: https://openai.com/policies/terms-of-use

Warunki korzystania z wtyczek i interfejsów API: https://openai.com/policies/plugin-terms

Artykuł 4.2 – Korzystanie z Usługi Generowania Obrazu IA i ograniczenie odpowiedzialności

Aby zaoferować usługę swoim użytkownikom, SAS WEABLE polega na usłudze generowania obrazów AI w celu przetwarzania żądań użytkowników i generowania odpowiednich obrazów.

Jako pośrednik, SAS WEABLE przesyła żądania użytkowników tylko do

AI Image Generation nie ma kontroli, wpływu ani aktywnego udziału w przetwarzaniu tych żądań ani w generowaniu obrazów.

Użytkownik rozumie i akceptuje, że SAS WEABLE nie jest w stanie zagwarantować jakości, dokładności, trafności lub zadowalającego charakteru obrazów generowanych przez AI, które nie są certyfikowane przez SAS WEABLE. Obrazy te są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, a za ich wykorzystanie w całości odpowiada użytkownik.

WEABLE SAS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wtórne lub karne szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z obrazów generowanych przez SI, które nie zostały certyfikowane przez WEABLE SAS, chyba że takie szkody są bezpośrednio związane z winą WEABLE SAS.

SAS WEABLE zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i w dowolnym momencie, do zmiany dostawców usług generowania obrazu bez wcześniejszego powiadomienia.

SAS WEABLE zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku wygenerowania przemieszczonych obrazów i zablokowania dostarczonego modelu generowania obrazów AI.

Artykuł 5 – Procedury składania wniosków do IA

Żądania” to wszystkie informacje wprowadzone przez użytkownika w celu wygenerowania obrazów.

Termin „Wniosek” obejmuje :

  • Wprowadzanie danych przez użytkownika dla niestandardowego projektu obrazu
  • Definiowanie wymagań w celu stworzenia spersonalizowanego pakietu
  • Wszystkie dane pobrane z połączonej strony internetowej w przypadku automatycznego generowania obrazu

Użytkownik może przesyłać żądania tekstowe do sztucznej inteligencji (AI) za pośrednictwem odpowiedniego interfejsu w Witrynie. Wniosek musi być sformułowany jasnym językiem i nie może zawierać niejednoznacznych lub wprowadzających w błąd instrukcji.

SAS WEABLE zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich Wniosków, które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, które naruszają prawa osób trzecich, które są obraźliwe, zniesławiające, obelżywe, nielegalne lub niewłaściwe w jakikolwiek sposób lub które naruszają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać Żądań zawierających informacje poufne lub dane osobowe, zarówno własne, jak i osób trzecich. W szczególności Wnioski nie mogą zawierać imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów, adresów e-mail, numerów ubezpieczenia społecznego, numerów kart kredytowych, dat urodzenia ani żadnych innych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji danej osoby.

Artykuł 4 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych definiuje dane osobowe w następujący sposób

„wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); „możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna” to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną;”.

Użytkownik zobowiązuje się również nie przesyłać Żądań zawierających dane wrażliwe lub dane dotyczące zdrowia.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść Zapytań, które przesyłają do Witryny. Musi zapewnić, że Zamówienie jest zgodne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

SAS WEABLE nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędu, pominięcia lub niejasności we Wniosku złożonym przez Użytkownika, ani w przypadku niezadowalających wyników generowania obrazu przez AI.

Przesyłając Zgłoszenie do IA, Użytkownik udziela SAS WEABLE niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, nieodpłatnej, ogólnoświatowej licencji na używanie, przechowywanie, wyświetlanie, powielanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych i rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w związku z działaniem Witryny i Usługi.

Artykuł 6: Proces zakupów

Aby dokonać płatności w Witrynie, użytkownik zostanie przekierowany na stronę podsumowującą szczegóły wybranych produktów i ich ceny. Następnie będziesz musiał wybrać metodę płatności, która najbardziej Ci odpowiada.

Artykuł 7 – Potwierdzenie zamówienia

Użytkownik wyraźnie oświadcza, że przeczytał i zaakceptował niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży przed złożeniem zamówienia, klikając pole, które jest domyślnie odznaczone. Potwierdzenie zamówienia oznacza zatem akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, użytkownik wyraża zgodę na przesłanie mu podsumowania informacji o zamówieniu w formacie PDF na adres e-mail podany podczas potwierdzania zamówienia lub na adres e-mail podany na koncie klienta.

Akceptując niniejsze warunki, użytkownik akceptuje również fakt, że faktury elektroniczne będą udostępniane użytkownikowi w formacie „.pdf” w obszarze „Twoje konto” na naszej stronie internetowej.

Artykuł 8 – Ceny, warunki płatności i fakturowania

Ceny są cenami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia. Są one denominowane w euro i obliczane bez podatku. W konsekwencji zostaną one powiększone o stawkę VAT obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.

SAS WEABLE zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Zobowiązuje się jednak do fakturowania zamówionych towarów po cenach wskazanych w momencie rejestracji zamówienia.

Płatność jest dokonywana online przez Użytkownika za pomocą bezpiecznego systemu płatności Stripe.com, kartą kredytową lub inną metodą płatności akceptowaną przez Stripe.com i wskazaną na Stronie. Użytkownik gwarantuje SAS WEABLE, że posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do korzystania z wybranej metody płatności.

Wszystkie płatności dokonywane są w euro i nie podlegają zwrotowi, chyba że niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży lub obowiązujące przepisy prawa wyraźnie stanowią inaczej.

W przypadku opóźnienia w płatności, SAS WEABLE zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu Użytkownika do Usługi oraz do żądania zapłaty należnych kwot, a także odsetek za zwłokę naliczonych według aktualnej stawki ustawowej.

SAS WEABLE zastrzega sobie również prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu odzyskania należnych kwot, w tym w drodze postępowania sądowego. Wszelkie koszty związane z tą procedurą będą ponoszone przez Użytkownika, który nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Faktury będą udostępniane Użytkownikowi na jego koncie użytkownika w Serwisie. Użytkownik może zapoznać się z nimi i pobrać je na własne potrzeby administracyjne lub księgowe.

Artykuł 9 – Zgodność wygenerowanych obrazów

SAS WEABLE zabrania tworzenia obrazów, które zawierają lub zachęcają do nielegalnego, zniesławiającego, nienawistnego, dyskryminującego, brutalnego, seksualnego lub jakiegokolwiek innego nagannego zachowania. W związku z tym zabrania wszelkich obrazów, które nie są zgodne z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.

Jeśli obraz wygenerowany przez AI zostanie uznany za niezgodny z tymi standardami lub zasadami, SAS WEABLE zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia Użytkownika i usunięcia obrazu z Witryny.

W przypadku anulowania zamówienia Użytkownika z powodu niezgodności wygenerowanego obrazu, Użytkownik będzie uprawniony do zwrotu kwoty zapłaconej za zamówienie, chyba że Użytkownik celowo lub przez zaniedbanie dostarczył informacje lub prośby, które doprowadziły do utworzenia takiego obrazu.

Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tych samych środków płatniczych, które zostały użyte przez Użytkownika do pierwotnej transakcji.

SAS WEABLE zastrzega sobie prawo do zgłaszania właściwym organom wszelkich nielegalnych lub nagannych działań, które wykryje w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usługi w celu tworzenia obrazów, które naruszają prawa innych osób, obowiązujące przepisy prawa lub niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

W przypadku naruszenia tego obowiązku, Użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność i zabezpieczy SAS WEABLE przed wszelkimi szkodami lub stratami wynikającymi z tego naruszenia.

Artykuł 10: Unikatowość obrazów wytwarzanych przez IA

Jeśli chodzi o generowanie obrazów przy użyciu sztucznej inteligencji (AI), w grę wchodzą dwa kluczowe elementy: „podpowiedź” i „ziarno”. Podpowiedź to instrukcja lub wskazówka przekazana sztucznej inteligencji w celu kierowania tworzeniem obrazu. Może to być słowo, zdanie lub bardziej szczegółowy opis. Jeśli chodzi o ziarno, jest to losowo wygenerowana liczba używana do inicjalizacji generatora losowego sztucznej inteligencji, co bezpośrednio wpływa na końcowy wynik.

Przez termin „unikalny”, SAS WEABLE rozumie, że każdy wygenerowany obraz jest specyficzny i unikalny dla żądania użytkownika i losowo wygenerowanych parametrów seed.

Należy jednak zauważyć, że ta wyjątkowość jest nierozerwalnie związana z kombinacją konkretnego podpowiedzi i materiału siewnego dostarczonego przez użytkownika. Innymi słowy, jeśli dwóch użytkowników dostarczy ten sam monit i seed do usługi generowania obrazu, system wygeneruje identyczne lub bardzo podobne obrazy, ze względu na deterministyczny charakter podstawowej technologii AI.

W tym kontekście Spółka zobowiązuje się do zachowania unikalności każdego obrazu wyprodukowanego na podstawie odrębnych wniosków. Spółka nie może jednak zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku, gdy kilku użytkowników dostarczy te same podpowiedzi i nasiona, co doprowadzi do powstania podobnych obrazów.

Aby zmaksymalizować wyjątkowość i oryginalność zdjęć, zachęcamy naszych użytkowników do jak najbardziej szczegółowego definiowania podpowiedzi.

Przypominamy również, że unikalność obrazu nie nadaje praw własności intelektualnej osobie, która go nabywa. Obrazy generowane przez sztuczną inteligencję nie mogą być uważane za dzieła intelektualne, a zatem nie mogą być chronione prawem autorskim.

Artykuł 11: Formularz powiadomienia o obrazie niezgodnym z umową

Drogi użytkowniku, jeśli napotkasz obraz wygenerowany przez naszą usługę, który Twoim zdaniem nie spełnia naszych standardów jakości, dokładności, zgodności lub ma jakikolwiek inny problem, wypełnij ten formularz zgłoszeniowy. Twoja opinia jest dla nas nieoceniona w podnoszeniu jakości naszych usług.

 

Formularz zgłaszania obrazów niezgodnych z wymaganiami

 

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

 

*Nazwa: [………………………]

 

*Imię: [………………………].

 

*Adres e-mail: [………………………]

 

Adres URL lub identyfikacja obrazu (jeśli dostępna): [………………………].

 

*Opis zdjęcia (należy podać jak najwięcej szczegółów): [………………………].

 

*Szczegółowe wyjaśnienie niezgodności (wyjaśnij, dlaczego uważasz, że obraz jest niezgodny): [………………………].

 

* Kopia ekranowa danego obrazu. [Télécharger le fichier]

 

Oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawidłowe i kompletne. Rozumiem, że podanie nieprawdziwych informacji może skutkować odrzuceniem mojego wniosku.

 

Data: [………………………]

Podpis: [………………………]

 

Dziękujemy za współpracę,

 

Zespół SAS WEABLE

 

Po wypełnieniu formularza prosimy o przesłanie go na następujący adres: contact@all-images.ai. Nasz zespół przeanalizuje Twoje zgłoszenie tak szybko, jak to możliwe i skontaktuje się z Tobą, aby poinformować Cię o działaniach podjętych w odpowiedzi na Twoją prośbę.

Artykuł 12 – Certyfikacja obrazów

SAS WEABLE ustanowił proces certyfikacji przeprowadzany przez wykwalifikowanego członka swojego zespołu dla niektórych obrazów generowanych przez Usługę. Obrazy te, oznaczone niebiesko-białym logo w prawym górnym rogu obrazu, nazywane są „obrazami certyfikowanymi”.

Celem tego przeglądu jest zapewnienie, że obrazy te spełniają wysokie standardy jakości i zgodności.

  1. Jeśli chodzi o jakość, SAS WEABLE sprawdza, czy wygenerowany obraz jest wyraźny, dobrze zdefiniowany i nie zawiera żadnych poważnych błędów generowania.
  2. W zakresie zgodności, SAS WEABLE zapewnia, że wygenerowany obraz nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa, że nie zawiera żadnych zniesławiających, obraźliwych, nielegalnych lub nieodpowiednich elementów oraz że jest zgodny z ogólnie uznanymi zasadami etycznymi i moralnymi.

Jeśli Certyfikowany Obraz nie spełnia tych standardów, Użytkownik jest proszony o poinformowanie o tym SAS WEABLE. Ten ostatni zobowiązuje się do usunięcia problemu w miarę możliwości, z zastrzeżeniem ograniczeń i wyłączeń określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i obowiązującym prawie.

Odpowiedzialność SAS WEABLE za obrazy wygenerowane przez Usługę jest ograniczona wyłącznie do Certyfikowanych Obrazów. Wszystkie pozostałe obrazy są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, a za ich wykorzystanie odpowiada wyłącznie użytkownik.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że logo certyfikacji jest znakiem wyróżniającym SAS WEABLE i zobowiązuje się nie używać, nie powielać ani nie rozpowszechniać go bez uprzedniej pisemnej zgody SAS WEABLE.

Użytkownik rozumie, że tylko SAS WEABLE ma prawo do umieszczania logo certyfikacji na obrazach. Wszelkie imitacje lub nieautoryzowane użycie logo certyfikacji przez użytkownika lub stronę trzecią może zostać uznane za naruszenie umowy i może skutkować podjęciem kroków prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego i karnego.

Artykuł 13 – Dostarczanie i format wygenerowanych obrazów

SAS WEABLE zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi obrazy wygenerowane przez AI w odpowiedzi na ważne żądanie, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

Obrazy wygenerowane przez AI zostaną dostarczone Użytkownikowi w formie cyfrowej za pośrednictwem Witryny lub pocztą elektroniczną na adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się podać prawidłowy adres e-mail i regularnie sprawdzać swoją skrzynkę odbiorczą.

Obrazy generowane przez AI będą dostarczane w standardowym formacie (np. JPEG, PNG). Użytkownik jest odpowiedzialny za posiadanie odpowiedniego oprogramowania i sprzętu do otwierania i używania tych obrazów.

SAS WEABLE dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć obrazy wygenerowane na zamówienie w rozsądnym czasie po przesłaniu przez Użytkownika żądania. SAS WEABLE nie może jednak zagwarantować dokładnego czasu dostawy, który może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak liczba otrzymanych żądań, złożoność żądania i zdolność przetwarzania AI.

SAS WEABLE nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu lub niedostarczenie obrazów wygenerowanych na zamówienie, spowodowane problemami technicznymi pozostającymi poza jego kontrolą, takimi jak problemy z serwerem, błędy AI lub problemy z pocztą elektroniczną Użytkownika.

Jeśli Użytkownik nie jest w stanie pobrać lub odebrać obrazu wygenerowanego po dostawie, musi jak najszybciej poinformować SAS WEABLE, aby ten mógł podjąć odpowiednie środki.

Użytkownik akceptuje, że SAS WEABLE może usunąć obrazy wygenerowane z jego serwerów po upływie rozsądnego okresu czasu, o którym Użytkownik zostanie poinformowany. Po tym okresie wygenerowany obraz może nie być już dostępny do pobrania.

13.x Zarządzanie niezakupionymi obrazami niestandardowymi

Gdy Użytkownik zażąda utworzenia spersonalizowanych obrazów za pośrednictwem Usługi, w odpowiedzi na jego zapytanie zostanie wygenerowanych osiem (8) propozycji obrazów. Obrazy te pozostaną dostępne wyłącznie dla Użytkownika przez ustalony okres trzydziestu (30) dni od daty ich utworzenia. Po upływie tego okresu wszelkie obrazy, które nie zostały zakupione przez Użytkownika, mogą zostać wystawione na sprzedaż w Witrynie i udostępnione wszystkim Użytkownikom.

Obrazy te pozostaną jednak zawsze dostępne na koncie początkowego użytkownika do ewentualnego zakupu w przyszłości. W przypadku, gdy taki obraz zostanie nabyty przez innego Użytkownika po upływie trzydziestu (30) dni, SAS WEABLE zastrzega sobie prawo do wycofania wyświetlania wspomnianego obrazu z konta pierwotnego Użytkownika.

Składając zamówienie na niestandardowe obrazy, Użytkownik wyraźnie akceptuje niniejsze warunki i przyjmuje do wiadomości, że po upływie trzydziestu (30) dni wszelkie obrazy, które nie zostały zakupione, zostaną upublicznione i włączone do ogólnej oferty Witryny, zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami sprzedaży.

Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do Użytkowników posiadających subskrypcję Ultimate, w przypadku których publiczne ujawnienie obrazów wygenerowanych na zamówienie pozostaje w każdych okolicznościach wykluczone.

Artykuł 14: Nabycie praw do obrazów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję

Żaden obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję nie może korzystać z ochrony własności intelektualnej ze względu na jego sztuczne pochodzenie. W związku z tym wszelkie prawa do korzystania z tego Obrazu są przenoszone na Użytkownika przez Spółkę po skutecznej zapłacie uzgodnionej ceny, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych OWH.

Niezależnie od przeniesienia praw do korzystania z Obrazu na Użytkownika, Spółka zastrzega sobie prawo do powielania, wykorzystywania i rozpowszechniania Obrazów w celu własnej promocji i promocji Usługi. Korzystanie to nie będzie skutkować żadną rekompensatą dla Użytkownika.

Artykuł 15: Ograniczenie odpowiedzialności

SAS WEABLE dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były dokładne, kompletne i aktualne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, przerwy w świadczeniu usług, utratę danych, bezpośrednie lub pośrednie szkody lub jakiekolwiek inne straty wynikające z korzystania z niniejszej Witryny lub z niemożności uzyskania do niej dostępu, chyba że takie szkody można bezpośrednio przypisać winie SAS WEABLE.

Ponadto Spółka nie może zagwarantować, że Witryna będzie dostępna w sposób ciągły, bez tymczasowych przerw, zawieszeń lub błędów. Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub przerwania dostępu do Witryny w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia lub obowiązku wypłaty odszkodowania.

W odniesieniu do produktów i usług oferowanych w Witrynie, takich jak generowanie niestandardowych obrazów, zakup pakietów obrazów lub integracja narzędzia z zewnętrznymi witrynami internetowymi, Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładne i aktualne informacje. Spółka nie może jednak zagwarantować, że obrazy generowane przez sztuczną inteligencję będą dokładnie spełniać określone oczekiwania każdego użytkownika, ani że każdy obraz będzie odpowiedni lub przydatny dla wszystkich użytkowników.

Ponadto, w celu prawidłowego funkcjonowania swoich usług, SAS WEABLE korzysta z zewnętrznych narzędzi i usług stron trzecich, takich jak ChatGPT, sztuczna inteligencja generująca obrazy i Discord. Chociaż Spółka stara się wybierać wiarygodnych partnerów i wysokiej jakości narzędzia, nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, awarie lub szkody, które mogą powstać w związku z korzystaniem z tych zewnętrznych narzędzi i usług stron trzecich.

Ponadto zakup produktów i usług w Witrynie podlega warunkom określonym w naszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Korzystanie z Witryny oraz zakup produktów i usług w Witrynie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Wyraźnie rozumie się, że niniejsza klauzula ograniczenia odpowiedzialności jest podstawowym warunkiem, bez którego Spółka nie zgodziłaby się na udostępnienie Witryny, produktów i usług.

Artykuł 16 – Gwarancje

SAS WEABLE nie udziela żadnych praw ani gwarancji w odniesieniu do wykorzystania nazw, marek, elementów identyfikacji handlowej, logo, zarejestrowanych znaków, modeli, dzieł sztuki lub architektury, jak również wszystkich elementów chronionych prawami reprezentowanymi na zdjęciach. Użytkownik jest zatem odpowiedzialny za sprawdzenie, czy do korzystania z tych obrazów wymagana jest autoryzacja. Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń.

Artykuł 17 – Dostępność

Nasze oferty są ważne tak długo, jak długo są widoczne na stronie.

Podczas przetwarzania zamówienia poinformujemy użytkownika tak szybko, jak to możliwe, pocztą elektroniczną przy użyciu adresu powiązanego z subskrypcją lub za pośrednictwem Menedżera komunikacji na koncie użytkownika, jeśli zamówione produkty okażą się niedostępne, nie obciążymy użytkownika opłatą za te produkty.

Artykuł 18 – Warunki specjalne i oferty promocyjne

SAS WEABLE może od czasu do czasu proponować specjalne oferty, promocje lub szczególne warunki korzystania z Usługi („Oferty Specjalne”). Te Oferty Specjalne mogą podlegać dodatkowym warunkom, o których Użytkownik jest informowany w momencie składania oferty.

Użytkownik musi dokładnie zapoznać się z tymi dodatkowymi warunkami i zaakceptować je przed wzięciem udziału w Ofercie Specjalnej. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży a warunkami Oferty Specjalnej, pierwszeństwo mają te ostatnie.

Oferty Specjalne są ważne przez okres wskazany w ofercie i mogą zostać anulowane lub zmodyfikowane przez SAS WEABLE w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i bez powiadomienia, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Ofert specjalnych nie można łączyć z innymi ofertami lub promocjami, chyba że w ofercie określono inaczej.

Jeśli Użytkownik usunie swoje konto lub jeśli jego dostęp do Usługi zostanie przerwany z powodu naruszenia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, może on utracić wszystkie korzyści związane z Ofertami Specjalnymi bez prawa do odszkodowania.

SAS WEABLE zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy Użytkownik kwalifikuje się do Oferty Specjalnej oraz do odmowy lub odwołania Oferty Specjalnej, jeśli uzna, że Użytkownik nie kwalifikuje się lub nadużył oferty.

Artykuł 19 – Zmiana usługi lub ogólnych warunków sprzedaży

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w naszej Witrynie, naszych procedurach i naszych warunkach, w tym w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik podlega warunkom, procedurom i Ogólnym Warunkom Sprzedaży obowiązującym w momencie zamawiania produktu u nas, chyba że zmiana tych warunków lub niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest wymagana przez organ administracyjny lub rządowy (w takim przypadku taka zmiana może mieć zastosowanie do wcześniejszych zamówień złożonych przez użytkownika).

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to zostanie uznane za rozdzielne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Artykuł 20 – Odstąpienie

Jeśli użytkownik naruszy niniejszy Regulamin, a my nie podejmiemy żadnych działań, nadal będziemy uprawnieni do korzystania z naszych praw i środków zaradczych we wszystkich innych sytuacjach, w których użytkownik naruszy niniejszy Regulamin.

Artykuł 21: Łączność elektroniczna

Korzystając z jakiejkolwiek Usługi lub wysyłając do nas wiadomości e-mail, SMS lub inne komunikaty ze swojego sprzętu stacjonarnego lub mobilnego, użytkownik komunikuje się z nami drogą elektroniczną. Będziemy komunikować się z użytkownikiem drogą elektroniczną za pomocą różnych środków, takich jak poczta elektroniczna, wiadomości SMS lub publikując wiadomości e-mail lub komunikaty na Stronie internetowej lub za pośrednictwem innych Usług, takich jak nasz Menedżer komunikacji. Do celów umownych użytkownik zgadza się, że wszystkie umowy, informacje, ujawnienia i inne komunikaty, które wysyłamy do użytkownika drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby takie komunikaty miały formę pisemną, chyba że określone obowiązujące prawo wymaga inaczej.

Artykuł 22 – Obsługa klienta

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Aby śledzić swoje zamówienie, skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub skorzystać z gwarancji prawnych lub handlowych, można skontaktować się z nami pod adresem contact@all-images.ai.

Użytkownik jest informowany, że w kontekście działań związanych z obsługą klienta, dostęp do jego danych mogą mieć podwykonawcy działający w imieniu SAS WEABLE i zlokalizowani w krajach poza Unią Europejską. SAS WEABLE wdraża wszelkie niezbędne procedury w celu uzyskania gwarancji wymaganych do zapewnienia bezpieczeństwa takich transferów. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w części Dane osobowe.

Artykuł 23 – Własność intelektualna

Wszystkie teksty, komentarze, prace, ilustracje, dzieła i obrazy reprodukowane lub reprezentowane na stronach internetowych SAS WEABLE są ściśle zastrzeżone na mocy prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej na całym świecie. Wszelkie „dzieła” wygenerowane przez sztuczną inteligencję są wyłączone z zakresu niniejszego artykułu. W związku z tym i zgodnie z przepisami kodeksu własności intelektualnej dozwolony jest wyłącznie użytek prywatny, z zastrzeżeniem innych lub nawet bardziej restrykcyjnych przepisów kodeksu własności intelektualnej. Wszelkie całkowite lub częściowe powielanie lub przedstawianie witryn SAS WEABLE lub całości lub części elementów znajdujących się w Witrynie jest surowo zabronione.

Nazwy firm, znaki towarowe i znaki wyróżniające reprodukowane na stronach internetowych SAS WEABLE są chronione prawem znaków towarowych. Powielanie lub przedstawianie całości lub części któregokolwiek z powyższych znaków jest surowo zabronione i wymaga uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

Artykuł 24 – Zdolność prawna Użytkownika

Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z Usługi, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada zdolność prawną niezbędną do zawarcia i przestrzegania zobowiązań określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

Zdolność prawna oznacza, że Użytkownik musi osiągnąć pełnoletniość w swoim kraju zamieszkania i nie może podlegać środkom ochrony prawnej (opiece lub kurateli), które mogłyby utrudnić mu zrozumienie, zaakceptowanie i przestrzeganie niniejszych Warunków sprzedaży.

Jeśli Użytkownik działa w imieniu i na rzecz osoby prawnej, oświadcza i gwarantuje, że jest należycie upoważniony do zawierania umów w imieniu i na rzecz tej osoby prawnej oraz że ta osoba prawna wyraża zgodę na związanie się niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

SAS WEABLE zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie i według własnego uznania, do poproszenia Użytkownika o przedstawienie dowodu wieku lub upoważnienia do zawierania umów w imieniu osoby prawnej.

Jeśli Użytkownik nie dostarczy zadowalającego dowodu swojej zdolności prawnej, SAS WEABLE może, według własnego uznania, zawiesić lub zakończyć dostęp Użytkownika do Witryny i Usługi, bez uszczerbku dla wszelkich innych środków zaradczych dostępnych na mocy prawa lub niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Artykuł 25 – Właściwy sąd

Wszelkie spory dotyczące interpretacji i wykonania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży podlegają prawu francuskiemu.

W przypadku braku polubownego rozwiązania spór zostanie skierowany do sądu gospodarczego w Nicei.