CGV

3

Artikel 1 – Doel en toepassingsgebied

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (AVV) vormen de basis van de commerciële verkoop en worden systematisch ter validatie voorgelegd aan elke afnemer om hem in staat te stellen een bestelling te plaatsen.

De algemene verkoopvoorwaarden die hieronder worden beschreven, beschrijven de rechten en verplichtingen van SAS WEABLE en zijn klant in het kader van de verkoop van Producten.

Elke aanvaarding van de offerte/het bestelformulier, met inbegrip van de clausule “Ik erken dat ik de hierbij gevoegde algemene verkoopsvoorwaarden heb gelezen en aanvaard”, houdt in dat de koper deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.

Artikel 2: De diensten

SAS WEABLE biedt verschillende diensten aan via haar platform.

Artikel 2.1 – Genereren van afbeeldingen op maat

SAS WEABLE biedt haar gebruikers een dienst voor het genereren van afbeeldingen op maat. Dit houdt in dat gebruikers specifieke tekstbeschrijvingen kunnen opgeven, op basis waarvan beelden door AI worden gegenereerd. De gebruiker ontvangt vervolgens een selectie van voorgestelde beelden die overeenkomen met zijn verzoek. Deze afbeeldingen worden “as is” gegenereerd, zonder garantie op relevantie, kwaliteit of nauwkeurigheid met betrekking tot de oorspronkelijke aanvraag van de gebruiker.

Het staat de Gebruiker vrij om al dan niet een of meer van de gegenereerde afbeeldingen te kopen. Eventuele kosten die van toepassing zijn op de aankoop van afbeeldingen zullen duidelijk worden aangegeven aan de gebruiker voorafgaand aan elke transactie.

Artikel 2.2 – Aankoop van beelden gecreëerd en opgeslagen in de Beeldbank

SAS WEABLE biedt haar gebruikers ook toegang tot een beeldbank, gegenereerd en gevoed door een Artificial Intelligence (AI) systeem. Deze beeldbank is gecategoriseerd volgens verschillende thema’s en kan reageren op zoekopdrachten van Gebruikers.

Als onderdeel van deze service biedt de Onderneming Gebruikers de mogelijkheid om een of meer afbeeldingen naar keuze te kopen door deze te selecteren op het platform.

Artikel 2.3 – Aankoop van gepersonaliseerde afbeeldingspakketten

SAS WEABLE biedt Gebruikers een dienst voor de aankoop van pakketten met AI-gegenereerde afbeeldingen die speciaal zijn aangepast aan hun behoeften en voorkeuren. Deze dienst bestaat uit drie verschillende fasen:

Definitie van eisen: Gebruikers specificeren hun criteria en voorkeuren, zoals thema, stijl, kleurenpalet, aantal benodigde afbeeldingen en eventuele andere specifieke eisen. Deze informatie wordt door de ChatGPT AI omgezet in een aanvraag.

Creatie van afbeeldingen: Na ontvangst van de definitie van de vereisten genereert het platform de afbeeldingen die overeenkomen met de specificaties van de gebruiker.

Ontvangst van het pakket: In minder dan 72 uur na de aanvraag ontvangt de gebruiker zijn pakket met gepersonaliseerde beelden, klaar om gebruikt te worden voor zijn project. Het pakket wordt rechtstreeks geleverd op de account van de gebruiker op het All Images-platform.

Bij aankoop van een pack met afbeeldingen krijgt de gebruiker het recht om alle afbeeldingen in het pack te gebruiken. Het is echter belangrijk op te merken dat SAS WEABLE niet kan garanderen dat alle afbeeldingen in een pack perfect aangepast of bruikbaar zijn voor alle gebruikers.

Artikel 2.4 – Integratie externe website en geautomatiseerde beeldgeneratie

SAS WEABLE biedt een specifieke dienst voor website-integratie voor het automatisch genereren van afbeeldingen. Deze dienst is ontworpen om een continue stroom van afbeeldingen te leveren die worden gegenereerd door Artificiële Intelligentie, specifiek aangepast aan de tekstuele inhoud van de website van de gebruiker.

Door te kiezen voor het gebruik van deze service verleent de gebruiker het Bedrijf uitdrukkelijk het recht op toegang tot en gebruik van bepaalde informatie die nodig is om het automatisch genereren van afbeeldingen mogelijk te maken.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het gebruik van deze service onderworpen is aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de API van de All-Images-service, waarmee het Bedrijf verbonden is.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van gegevens en het beheren van de verbinding om risico’s tot een minimum te beperken.

Artikel 3 – Proces voor het genereren van afbeeldingen

De dienst voor het genereren van afbeeldingen van SAS WEABLE is gebaseerd op een interactief proces dat is geoptimaliseerd om de gebruiker een persoonlijke ervaring te bieden. Dit zijn de belangrijkste stappen van dit proces:

Gebruikersinvoer: De gebruiker voert eerst een aanvraag in.

Selectie van genereeropties: De gebruiker heeft vervolgens de mogelijkheid om het genereerproces verder aan te passen door verschillende opties te selecteren, zoals lichtomstandigheden, het type camera dat wordt gebruikt en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke rendering van het beeld.

Verfijning van de query: In dit stadium verfijnt ChatGPT de oorspronkelijke query. Dit kan het toevoegen van extra details inhouden, het verwijderen van dubbelzinnigheden of elke andere aanpassing die de nauwkeurigheid van de beeldgeneratie kan verbeteren.

Verzending naar Midjourney via Discord: Zodra de query is geoptimaliseerd, wordt deze verzonden naar Midjourney’s AI via het Discord platform voor de uiteindelijke verwerking. Discord fungeert als een communicatie-interface en stuurt het verzoek van de gebruiker naar Midjourney.

Beeldgeneratie: Midjourney verwerkt vervolgens het verzoek en genereert de gevraagde afbeelding, die vervolgens wordt teruggestuurd naar de gebruiker via het SAS WEABLE platform.

Artikel 4: Gebruik van hulpmiddelen om de Dienst te bedienen.

Artikel 4.1 – Gebruik van ChatGPT en beperking van aansprakelijkheid

Om de Dienst aan haar gebruikers aan te bieden, maakt SAS WEABLE gebruik van ChatGPT, een kunstmatige intelligentiehulpmiddel ontwikkeld door OpenAI, om de beeldaanvragen van gebruikers te verfijnen en te optimaliseren voordat ze naar Midjourney worden verzonden.

Als tussenpersoon stuurt SAS WEABLE alleen verzoeken van gebruikers door naar ChatGPT en heeft geen controle, invloed of actieve deelname in de verwerking van deze verzoeken of in de optimalisatie die wordt uitgevoerd door ChatGPT. De Gebruiker begrijpt en accepteert dat SAS WEABLE niet in staat is om de kwaliteit, nauwkeurigheid, relevantie of bevredigende aard van de optimalisatie uitgevoerd door ChatGPT te garanderen.

Evenzo aanvaardt WEABLE SAS geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van ChatGPT in het creatieproces, tenzij deze schade direct te wijten is aan een fout van WEABLE SAS.

WEABLE behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment, de query-optimalisatietool die wordt gebruikt in het creatieproces te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De ChatGPT-dienst wordt gebruikt in overeenstemming met de Algemene voorwaarden van het OpenAI-platform, die hieronder beschikbaar zijn:

Privacybeleid: https://openai.com/policies/privacy-policy

Gebruiksvoorwaarden: https://openai.com/policies/terms-of-use

Gebruiksvoorwaarden van plugins en API’s: https://openai.com/policies/plugin-terms

Artikel 4.2 – Gebruik van de Midjourney Dienst en beperking van aansprakelijkheid

Om de Dienst aan haar gebruikers aan te bieden, vertrouwt SAS WEABLE op de Midjourney-dienst voor het genereren van afbeeldingen om de beeldaanvragen van gebruikers te verwerken en de bijbehorende afbeeldingen te genereren.

Als tussenpersoon geeft SAS WEABLE alleen de verzoeken van gebruikers door aan Midjourney en heeft geen invloed op de inhoud ervan.

Midjourney en heeft geen controle, invloed of actieve deelname in de verwerking van deze verzoeken of in de generatie van de afbeeldingen door Midjourney.

De Gebruiker begrijpt en accepteert dat SAS WEABLE niet in staat is om de kwaliteit, nauwkeurigheid, relevantie of bevredigende aard van de door Midjourney gegenereerde afbeeldingen te garanderen die niet door SAS WEABLE zijn gecertificeerd. Deze afbeeldingen worden geleverd “zoals ze zijn” en het gebruik ervan is geheel de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

SAS WEABLE wijst alle verantwoordelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele, speciale, opeenvolgende of bestraffende schade als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de door Midjourney gegenereerde beelden die niet door SAS WEABLE zijn gecertificeerd, tenzij dergelijke schade direct kan worden toegeschreven aan een fout van SAS WEABLE.

WEABLE SAS behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en op elk moment, de dienstverlener voor het genereren van beelden te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

De Midjourney-service wordt gebruikt in overeenstemming met de Algemene voorwaarden die hieronder beschikbaar zijn

Gebruiksvoorwaarden: https://docs.midjourney.com/docs/terms-of-service

Privacybeleid: https://docs.midjourney.com/docs/privacy-policy

Artikel 4.3 – Gebruik van Discord en beperking van aansprakelijkheid

De communicatie-interface tussen SAS WEABLE en Midjourney is het Discord platform, een essentiële tussenpersoon voor het verwerken van aanvragen en het genereren van de bijbehorende afbeeldingen.

SAS WEABLE heeft geen controle over het Discord-platform, kan de constante beschikbaarheid ervan niet garanderen en is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen die zich op Discord kunnen voordoen.

De Gebruiker erkent en accepteert dat eventuele toegangsmoeilijkheden, vertragingen, fouten, weglatingen, dienstonderbrekingen, virussen, veiligheidsinbreuken of verlies van gegevens op Discord onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder van het platform vallen en niet onder die van WEABLE.

WEABLE SAS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk moment het platform voor het verzenden van verzoeken te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het Discord platform wordt gebruikt in overeenstemming met de algemene voorwaarden die hieronder beschikbaar zijn:

Privacybeleid: https://discord.com/privacy

Gebruiksvoorwaarden: https://discord.com/terms

Artikel 5 – Voorwaarden voor het indienen van verzoeken bij AI

Een “Verzoek” is alle informatie die door de gebruiker wordt ingevoerd voor het genereren van afbeeldingen.

De term “Aanvraag” omvat dus :

Gegevens ingevoerd door de gebruiker voor het ontwerp van gepersonaliseerde afbeeldingen
De definitie van vereisten voor de creatie van een gepersonaliseerd pakket
Alle gegevens die worden opgehaald van de gekoppelde website in het geval van geautomatiseerde beeldgeneratie.

De Gebruiker kan tekstuele Verzoeken indienen bij de kunstmatige intelligentie (AI) via de daarvoor bestemde interface op de Site. Het verzoek moet in duidelijke taal worden geformuleerd en mag geen dubbelzinnige of misleidende instructies bevatten.

SAS WEABLE behoudt zich het recht voor om een Verzoek te weigeren dat in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, dat inbreuk maakt op de rechten van derden, dat beledigend, lasterlijk, beledigend, illegaal of ongepast is op welke manier dan ook, of dat in strijd is met deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen Verzoek in te dienen dat vertrouwelijke informatie of persoonlijke gegevens bevat, noch van hemzelf noch van derden. In het bijzonder mogen Verzoeken geen namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, sofi-nummers, creditcardnummers, geboortedata of andere gegevens bevatten die gebruikt kunnen worden om een persoon te identificeren.

Ter herinnering: artikel 4.1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert persoonsgegevens als

“elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de “betrokkene” genoemd); een “identificeerbare natuurlijke persoon” is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of aan de hand van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit”.

De Gebruiker verbindt zich er ook toe geen Verzoeken in te dienen die gevoelige gegevens of gezondheidsgegevens bevatten.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de Aanvraag die hij indient op de Site. De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat het Verzoek voldoet aan deze Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

SAS WEABLE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten, omissies of onduidelijkheden in het Verzoek dat door de Gebruiker is ingediend, noch voor een onbevredigend resultaat van het genereren van de afbeelding door de AI.

Door het indienen van een Verzoek bij de AI verleent de Gebruiker SAS WEABLE een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om de inhoud van zijn Verzoek te gebruiken, op te slaan, weer te geven, te reproduceren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken en te distribueren in verband met de werking van de Site en de Dienst.

Artikel 6: Aankoopproces

Om een betaling op de Website uit te voeren, wordt u doorgestuurd naar een pagina met een overzicht van de details van de producten die u hebt geselecteerd en hun prijs. U moet vervolgens de betaalmethode kiezen die u het beste uitkomt.

Artikel 7 – Validatie van uw bestelling

U verklaart dat u deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd voordat u uw bestelling plaatst, uitdrukkelijk door een vakje te valideren dat standaard niet is aangevinkt. De bevestiging van uw bestelling impliceert dus de aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Door deze Algemene Verkoopvoorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord dat een samenvatting van uw bestelgegevens in PDF-formaat naar u wordt verzonden via het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij het bevestigen van uw bestelling of via het e-mailadres dat u hebt opgegeven in uw klantenaccount.

Door deze voorwaarden te accepteren, accepteert u ook dat elektronische facturen in “.pdf”-formaat aan u beschikbaar worden gesteld in het gedeelte Uw account van onze Website.

Artikel 8 – Prijzen, betalings- en factureringsvoorwaarden

De prijzen zijn de prijzen die gelden op de dag van de bestelling. Ze worden uitgedrukt in euro en berekend exclusief btw. Ze worden dus vermeerderd met het btw-tarief dat van toepassing is op de dag van de bestelling.

SAS WEABLE behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Het verplicht zich er echter toe de bestelde goederen te factureren tegen de prijzen die worden vermeld bij de registratie van de bestelling.

De betaling wordt online uitgevoerd door de Gebruiker via het beveiligde betalingssysteem Stripe.com, met een creditcard of een andere betaalwijze die door Stripe.com wordt geaccepteerd en op de Site wordt vermeld. De Gebruiker garandeert SAS WEABLE dat hij over alle nodige machtigingen beschikt om de gekozen betalingswijze te gebruiken.

Alle betalingen worden gedaan in euro’s en worden niet terugbetaald, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Verkoopvoorwaarden of indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

In geval van te late betaling behoudt SAS WEABLE zich het recht voor de toegang van de Gebruiker tot de Dienst op te schorten of te beëindigen en betaling van de verschuldigde bedragen te eisen, evenals vertragingsrente berekend tegen de geldende wettelijke rente.

SAS WEABLE behoudt zich tevens het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen om de verschuldigde bedragen te innen, inclusief gerechtelijke stappen. Alle kosten in verband met deze procedure zijn voor rekening van de in gebreke blijvende Gebruiker.

Facturen worden aan de Gebruiker ter beschikking gesteld in zijn gebruikersaccount op de Site. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om deze te raadplegen en te downloaden voor zijn eigen administratieve of boekhoudkundige doeleinden.

Artikel 9 – Conformiteit van de gegenereerde afbeeldingen

SAS WEABLE verbiedt het maken van afbeeldingen die illegaal, lasterlijk, haatdragend, discriminerend, gewelddadig, seksueel expliciet of ander verwerpelijk gedrag bevatten of daartoe aanzetten. Het verbiedt daarom elk beeld dat niet voldoet aan deze algemene verkoopvoorwaarden.

Als een door AI gegenereerde afbeelding geacht wordt niet aan deze normen of regels te voldoen, behoudt SAS WEABLE zich het recht voor de bestelling van de Gebruiker te annuleren en de afbeelding van de Site te verwijderen.

Als de bestelling van de Gebruiker wordt geannuleerd omdat de gegenereerde afbeelding niet aan deze normen of regels voldoet, heeft de Gebruiker recht op restitutie van het bedrag dat voor de bestelling is betaald, tenzij de Gebruiker opzettelijk of door nalatigheid informatie of verzoeken heeft verstrekt die hebben geleid tot de creatie van een dergelijke afbeelding.

De terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de Gebruiker heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.

SAS WEABLE behoudt zich het recht voor om bij de bevoegde autoriteiten aangifte te doen van elke illegale of laakbare activiteit die zij constateert in het kader van het gebruik van de Dienst door de Gebruiker.

De Gebruiker verplicht zich om de Dienst niet te gebruiken voor het maken van afbeeldingen die inbreuk maken op de rechten van anderen, toepasselijke wet- en regelgeving of deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

In geval van schending van deze verplichting is de Gebruiker als enige verantwoordelijk en zal hij SAS WEABLE schadeloos stellen voor alle schade of verlies als gevolg van deze schending.

Artikel 10: Uniciteit van beelden geproduceerd door AI

In de context van beeldgeneratie door kunstmatige intelligentie (AI) spelen twee belangrijke elementen een rol: de “prompt” en de “seed”. De prompt is de instructie of aanwijzing die aan de AI wordt gegeven om de creatie van de afbeelding te sturen. Het kan een woord, een zin of een meer gedetailleerde beschrijving zijn. De “seed” is een willekeurig gegenereerd getal dat wordt gebruikt om de random generator van de AI te initialiseren, wat een directe invloed heeft op het eindresultaat.

Met de term “uniek” bedoelt SAS WEABLE dat elk geproduceerd beeld specifiek en uniek is voor de gebruikersvraag en de willekeurig gegenereerde zaadparameters.

Het is echter belangrijk op te merken dat deze uniekheid intrinsiek gekoppeld is aan de combinatie van de specifieke vraag en zaad die door de gebruiker zijn opgegeven. Met andere woorden, als twee gebruikers dezelfde prompt en zaad aan de beeldproductieservice geven, zal het systeem identieke of zeer vergelijkbare beelden produceren, vanwege de deterministische aard van de onderliggende AI-technologie.

In deze context verplicht het Bedrijf zich om de uniciteit van elke afbeelding die wordt geproduceerd op basis van afzonderlijke verzoeken te behouden. Het bedrijf kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat meerdere gebruikers dezelfde prompts en seeds geven, wat leidt tot de productie van vergelijkbare afbeeldingen.

Om de uniekheid en originaliteit van je afbeeldingen te maximaliseren, moedigen we onze gebruikers aan om zo specifiek en gedetailleerd mogelijk te zijn bij het definiëren van hun aanwijzingen.

We willen je er ook aan herinneren dat het unieke karakter van een afbeelding geen intellectuele eigendomsrechten verleent aan de persoon die de afbeelding verwerft. Beelden gegenereerd door Artificiële Intelligentie kunnen niet worden beschouwd als intellectuele werken en kunnen daarom niet worden beschermd door het auteursrecht.

Artikel 11: Formulier voor het melden van een niet-conforme afbeelding

Beste gebruiker, als je een afbeelding tegenkomt die is gegenereerd door onze service en die volgens jou niet voldoet aan onze normen voor kwaliteit, nauwkeurigheid, conformiteit of een ander probleem vertoont, vul dan dit meldingsformulier in. Uw feedback is van onschatbare waarde voor ons bij het verbeteren van de kwaliteit van onze service.

Meldingsformulier niet-conforme afbeelding

Velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

*Achternaam: [………………………]

*Voornaam: [………………………]

*E-mailadres: [………………………]

URL of beeldidentificatie (indien beschikbaar): [………………………]

*Beschrijving van de afbeelding (graag zo gedetailleerd mogelijk): [………………………]

*Gedetailleerde verklaring van niet-conformiteit (leg uit waarom u denkt dat de afbeelding niet-conform is): [………………………]

* Screenshot van de betreffende afbeelding. [Bestand downloaden].

Ik verklaar dat de informatie op dit formulier juist en volledig is. Ik begrijp dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat mijn aanvraag wordt afgewezen.

Datum: [………………………]

Handtekening: [………………………]

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Het SAS WEABLE team

Stuur het ingevulde formulier naar het volgende adres: contact@all-images.ai. Ons team zal uw melding zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van de maatregelen die naar aanleiding van uw verzoek zijn genomen.

Artikel 12 – Certificering van Beelden

SAS WEABLE heeft een certificeringsproces opgezet dat wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd lid van zijn team voor bepaalde afbeeldingen die door de Service worden gegenereerd. Deze beelden, herkenbaar aan een blauw-wit logo in de rechterbovenhoek van het beeld, worden “Gecertificeerde Beelden” genoemd.

Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat deze beelden voldoen aan hoge kwaliteits- en nalevingsnormen.

Wat de kwaliteit betreft, controleert SAS WEABLE of het gegenereerde beeld duidelijk en goed gedefinieerd is en geen significante fouten vertoont.
Wat de naleving betreft, controleert WEABLE SAS of het gegenereerde beeld geen enkele toepasselijke wet overtreedt, of het geen lasterlijke, beledigende, illegale of ongepaste elementen bevat en of het voldoet aan algemeen erkende ethische en morele principes.

Indien een Certified Image niet aan deze normen voldoet, wordt de Gebruiker verzocht SAS WEABLE hiervan op de hoogte te stellen. SAS WEABLE verbindt zich ertoe het probleem in de mate van het mogelijke te verhelpen, met inachtneming van de beperkingen en uitsluitingen die in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en door de toepasselijke wetgeving zijn vastgesteld.

De verantwoordelijkheid van SAS WEABLE met betrekking tot de door de Dienst gegenereerde afbeeldingen is uitsluitend beperkt tot de Gecertificeerde Afbeeldingen. Alle andere afbeeldingen worden geleverd “zoals ze zijn” en het gebruik ervan valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

De Gebruiker erkent dat het certificeringslogo een onderscheidend teken van SAS WEABLE is en verbindt zich ertoe dit niet te gebruiken, te reproduceren of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SAS WEABLE.

De Gebruiker begrijpt dat alleen SAS WEABLE het recht heeft om het certificeringslogo op de afbeeldingen aan te brengen. Elke imitatie of ongeoorloofd gebruik van het certificeringslogo door een Gebruiker of een derde kan worden beschouwd als contractbreuk en kan leiden tot gerechtelijke vervolging in overeenstemming met de geldende civiele en strafrechtelijke wetgeving.

Artikel 13 – Levering en formaat van de gegenereerde beelden

SAS WEABLE verplicht zich tot het ter beschikking stellen aan de Gebruiker van de door de AI gegenereerde beelden in antwoord op een geldig verzoek, overeenkomstig de voorwaarden die zijn gedefinieerd in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

De door de AI gegenereerde beelden worden in digitale vorm aan de Gebruiker geleverd via de Site of per e-mail naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan de account van de Gebruiker. De Gebruiker verbindt zich ertoe een geldig e-mailadres op te geven en zijn postvak IN regelmatig te controleren.

De door AI gegenereerde afbeeldingen worden geleverd in een standaardformaat (bijv. JPEG, PNG). Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om over de juiste software en hardware te beschikken om deze afbeeldingen te openen en te gebruiken.

WEABLE SAS streeft ernaar om op maat gemaakte afbeeldingen te leveren binnen een redelijke termijn nadat de Gebruiker een verzoek heeft ingediend. WEABLE SAS kan echter geen precieze levertijd garanderen, die kan variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals het aantal ontvangen verzoeken, de complexiteit van het verzoek en de verwerkingscapaciteit van de AI.

SAS WEABLE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering of het niet leveren van op maat gemaakte afbeeldingen die worden veroorzaakt door technische problemen die buiten haar macht liggen, zoals serverproblemen, AI-fouten of problemen met de e-mail van de Gebruiker.

Als de Gebruiker de gegenereerde afbeelding na levering niet kan downloaden of ontvangen, moet de Gebruiker SAS WEABLE hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen, zodat SAS WEABLE passende maatregelen kan nemen.

De Gebruiker aanvaardt dat SAS WEABLE de gegenereerde afbeeldingen van haar servers kan verwijderen na een redelijke termijn, die aan de Gebruiker zal worden meegedeeld. Na deze periode is het mogelijk dat de gegenereerde afbeelding niet meer kan worden gedownload.

Artikel 14: Verwerving van rechten op beelden gegenereerd door kunstmatige intelligentie

Geen enkel Beeld gegenereerd door Artificiële Intelligentie kan genieten van intellectuele eigendomsbescherming, omwille van zijn artificiële oorsprong. Dientengevolge worden alle rechten op het gebruik van dit Beeld door het Bedrijf overgedragen aan de Gebruiker na effectieve betaling van de overeengekomen prijs, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze AGV.

Niettegenstaande de overdracht van de rechten op het gebruik van de afbeelding aan de Gebruiker, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de afbeeldingen te reproduceren, gebruiken en distribueren voor zijn eigen promotie en die van de Service. Dit gebruik zal geen aanleiding geven tot enige vergoeding voor de Gebruiker.

Artikel 15: Beperking van aansprakelijkheid

SAS WEABLE streeft ernaar de juistheid, integriteit en actualiteit van de informatie op de Website te garanderen. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen, onderbrekingen van de dienstverlening, verlies van gegevens, directe of indirecte schade of enige andere vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Website of uit de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze Website, tenzij deze schade rechtstreeks te wijten is aan een fout van SAS WEABLE.

Bovendien kan het Bedrijf niet garanderen dat de Website continu beschikbaar is, zonder tijdelijke onderbreking, opschorting of fouten. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting tot schadevergoeding.

Met betrekking tot de producten en diensten die op de Website worden aangeboden, zoals het genereren van afbeeldingen op maat, de aankoop van image packs of de integratie van de tool in externe websites, stelt het Bedrijf alles in het werk om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. Het Bedrijf kan echter niet garanderen dat de afbeeldingen die door AI worden gegenereerd precies voldoen aan de specifieke verwachtingen van elke gebruiker, noch dat elke afbeelding relevant of nuttig is voor alle gebruikers.

Bovendien maakt SAS WEABLE voor de goede werking van haar diensten gebruik van externe tools en diensten van derden, zoals ChatGPT, Midjourney en Discord. Hoewel het Bedrijf zich inspant om betrouwbare partners en kwalitatief goede tools te selecteren, kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen, storingen of schade die kunnen ontstaan in verband met het gebruik van deze externe tools en diensten van derden.

Bovendien is de aankoop van producten en diensten op de Website onderworpen aan de voorwaarden die zijn uiteengezet in onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Het gebruik van de Website en de aankoop van producten en diensten op de Website vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het wordt uitdrukkelijk begrepen dat deze beperking van aansprakelijkheid een essentiële voorwaarde is zonder welke de Onderneming niet zou hebben ingestemd met het leveren van de Website, producten en diensten.

Artikel 16 – Garanties

SAS WEABLE verleent geen enkel recht en biedt geen enkele garantie met betrekking tot het gebruik van namen, merken, commerciële identificatie-elementen, logo’s, gedeponeerde tekens, modellen, kunstwerken of architectuur, evenals alle elementen die beschermd zijn door rechten die op de afbeeldingen worden weergegeven. Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om na te gaan of er autorisaties vereist zijn voor het gebruik van deze beelden. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om eventuele vereiste vergunningen te verkrijgen.

Artikel 17 – Beschikbaarheid

Onze aanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site.

Wanneer wij uw bestelling verwerken, informeren wij u zo snel mogelijk per e-mail via het adres dat is gekoppeld aan uw abonnement of via de Communication Manager in uw account, als producten die u hebt besteld niet beschikbaar blijken te zijn, zullen wij u deze producten niet factureren.

Artikel 18 – Speciale voorwaarden en promotionele aanbiedingen

SAS WEABLE kan af en toe speciale aanbiedingen, promoties of bijzondere voorwaarden voor het gebruik van de Dienst (“Speciale aanbiedingen”) aanbieden. Op deze Speciale aanbiedingen kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn die op het moment van aanbieding aan de Gebruiker worden medegedeeld.

De Gebruiker moet deze aanvullende voorwaarden zorgvuldig lezen en accepteren voordat hij deelneemt aan een Speciale Aanbieding. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de voorwaarden van een Speciale Aanbieding, prevaleren deze laatste.

Speciale aanbiedingen zijn geldig voor de periode die in de aanbieding wordt vermeld en kunnen op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving door SAS WEABLE worden geannuleerd of gewijzigd, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Speciale aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of promoties, tenzij anders vermeld in de aanbieding.

Als de Gebruiker zijn account opzegt of als zijn toegang tot de Dienst wordt beëindigd wegens schending van deze Voorwaarden, kan hij alle voordelen verliezen die aan de Speciale aanbiedingen zijn verbonden, zonder recht op schadevergoeding.

SAS WEABLE behoudt zich het recht voor om te controleren of de Gebruiker in aanmerking komt voor Speciale aanbiedingen en om een Speciale aanbieding te weigeren of in te trekken als zij van mening is dat de Gebruiker niet in aanmerking komt of misbruik heeft gemaakt van de aanbieding.

Artikel 19 – Wijziging van de dienst of de algemene verkoopvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze Website, onze procedures en onze algemene voorwaarden, inclusief deze Algemene Voorwaarden.

U bent onderworpen aan de voorwaarden, procedures en algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u een product bij ons bestelt, tenzij een wijziging van die voorwaarden, of deze algemene voorwaarden, vereist is door een administratieve of overheidsinstantie (in welk geval die wijziging van toepassing kan zijn op eerdere bestellingen die u hebt geplaatst).

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling scheidbaar geacht en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Artikel 20 – Verklaring van afstand

Als u deze Algemene Verkoopvoorwaarden schendt en wij geen actie ondernemen, zijn wij nog steeds gerechtigd om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in alle andere situaties waarin u deze Algemene Verkoopvoorwaarden schendt.

Artikel 21: Elektronische communicatie

Wanneer u gebruik maakt van een dienst of e-mails, sms’jes of andere berichten naar ons verzendt vanaf uw vaste of mobiele apparatuur, communiceert u elektronisch met ons. Wij zullen op verschillende manieren elektronisch met u communiceren, zoals via e-mail, SMS of door het plaatsen van e-mails of mededelingen op de Website of via andere Diensten, zoals onze Communicatiemanager. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, informatie, bekendmakingen en andere communicaties die wij elektronisch aan u sturen voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicaties schriftelijk moeten zijn, tenzij een specifieke dwingende wet anders vereist.

Artikel 22 – Klantenservice

Voor informatie of vragen staat onze klantenservice tot uw beschikking.

Om uw bestelling op te volgen, uw herroepingsrecht uit te oefenen of gebruik te maken van de wettelijke of commerciële garanties, kunt u contact met ons opnemen via contact@all-images.ai.

U wordt geïnformeerd dat uw gegevens in het kader van de klantenservice kunnen worden ingezien door onderaannemers die namens SAS WEABLE optreden en gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie. SAS WEABLE implementeert alle procedures die nodig zijn om de nodige garanties te verkrijgen voor de veiligheid van dergelijke overdrachten. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens vindt u in het gedeelte Persoonsgegevens.

Artikel 23 – Intellectueel eigendom

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties, werken en afbeeldingen die worden weergegeven of gereproduceerd op de sites van SAS WEABLE zijn strikt voorbehouden onder het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht voor de hele wereld. Alle “werken” gegenereerd door Kunstmatige Intelligentie zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van dit artikel. Als zodanig, en in overeenstemming met de bepalingen van de wet op het intellectuele eigendom, is alleen gebruik voor privédoeleinden toegestaan, behoudens afwijkende of nog restrictievere bepalingen van de wet op het intellectuele eigendom. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de sites van SAS WEABLE of van alle of een deel van de elementen op de Site is strikt verboden.

De bedrijfsnamen, handelsmerken en onderscheidende tekens die op de sites van SAS WEABLE worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht. De reproductie of weergave van het geheel of een deel van een van de voornoemde tekens is strikt verboden en onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk.

Artikel 24 – Rechtsbevoegdheid van de Gebruiker

Door zich toegang te verschaffen tot de Site en gebruik te maken van de Dienst, verklaart en garandeert de Gebruiker dat hij over de rechtsbevoegdheid beschikt die nodig is om de verplichtingen die in deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn vastgelegd, aan te gaan en na te komen.

Deze handelingsbekwaamheid houdt in dat de Gebruiker meerderjarig is in het land waar hij/zij woont en niet onder een wettelijke beschermingsmaatregel valt (voogdij of curatele) die zijn/haar vermogen om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te begrijpen, te aanvaarden en na te leven zou kunnen belemmeren.

Indien de Gebruiker handelt in naam en voor rekening van een rechtspersoon, verklaart en garandeert hij dat hij bevoegd is om in naam en voor rekening van deze rechtspersoon contracten af te sluiten en dat deze laatste instemt met deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

SAS WEABLE behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de Gebruiker te vragen om een bewijs van leeftijd of contractuele bevoegdheid namens een rechtspersoon.

Als de Gebruiker geen bevredigend bewijs van zijn handelingsbekwaamheid kan overleggen, kan SAS WEABLE naar eigen goeddunken de toegang van de Gebruiker tot de Site en de Dienst opschorten of beëindigen, onverminderd alle andere rechtsmiddelen die de wet of deze Algemene Verkoopvoorwaarden hem bieden.

Artikel 25 – Bevoegde rechter

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is onderworpen aan het Franse recht.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de Handelsrechtbank van Nice.