AI in dienst van de kunst: ontkracht de mythes

door | feb 5, 2024 | Technologie en innovatie | 0 Reacties

AI in dienst van de kunst: de mythes ontkrachten

Tegenwoordig is kunstmatige intelligentie (AI) aanwezig op alle gebieden en in het bijzonder in de artistieke sector. De technologische vooruitgang heeft onderzoekers ertoe aangezet om te onderzoeken hoe AI onze benadering van kunst kan veranderen, ondanks de vele mythes rond deze innovatie.

Algoritmen zijn nu in staat om automatisch kunstwerken te genereren dankzij deep learning. Dit proces stelt de AI in staat om artistieke stijlen te leren door imitatie en zo zijn eigen composities te maken.
Dit betekent echter niet dat de menselijke kunstenaar zijn waarde verliest; integendeel, AI wordt een hulpmiddel bij creatie.

  • Het verbeteren van bestaande technieken

Kunstenaars kunnen deze technologische vooruitgang gebruiken om hun werkmethoden te verbeteren en de grenzen van hun creativiteit te verleggen. Ze kunnen bijvoorbeeld experimenteren met nieuwe combinaties van stijlen of complexere technieken toepassen dan voorheen.

  • Invloed op het creatieve proces

AI kan ook een grote rol spelen in het creatieve proces, door met innovatieve ideeën te komen die zonder de tussenkomst van deze algoritmen misschien nooit het daglicht hadden gezien. Kunstenaars worden dan aangemoedigd om hun werk vanuit een andere hoek te bekijken en hun artistieke aanpak te heroverwegen.

Ondanks de onmiskenbare bijdragen van AI op artistiek gebied, blijven er bepaalde mythes bestaan die de toepassing ervan soms tegenhouden.

  • mythe #1: AI zal menselijke kunstenaars vervangen

Deze mythe komt voort uit de angst dat machines mensen in alle sectoren zullen vervangen. In de kunst is AI echter eerder een aanvullend hulpmiddel dan een bedreiging voor kunstenaars. Het kan creativiteit stimuleren en nieuwe perspectieven openen, in plaats van mensen te verdringen.

  • Mythe #2: Werken gemaakt door AI zijn geen “echte” kunst

Sommige mensen geloven dat alleen kunstwerken die door mensen zijn gemaakt als authentiek kunnen worden beschouwd. Als we echter rekening houden met het feit dat AI in staat is om originele en verrassende werken te genereren, verliest deze bewering zijn relevantie. Bovendien fungeert AI, zoals hierboven vermeld, vaak als een hulpmiddel ten dienste van kunstenaars, die primair verantwoordelijk blijven voor het creëren van de werken.

  • Mythe #3: AI zal kunst ontmenselijken

 •  

Deze mythe is gebaseerd op het idee dat de tussenkomst van een machine in het creatieve proces kunst minder gevoelig en ontroerend zou maken. We moeten er echter op wijzen dat AI vaak wordt gebruikt als hulpmiddel bij creatie, waardoor werken worden verrijkt in plaats van verarmd. Bovendien blijft de menselijke kunstenaar centraal staan in het artistieke proces, waardoor de werken die met behulp van AI worden gemaakt een menselijke dimensie krijgen.

Een aantal voorbeelden van het gebruik van AI in de kunst

Om beter te begrijpen hoe AI de kunstsector transformeert, volgen hier enkele concrete voorbeelden:

  • Restauratie van kunstwerken

AI kan worden gebruikt om beschadigde of gedeeltelijk gewiste kunstwerken te herstellen. Met deep learning kunnen algoritmes de ontbrekende delen van een werk reconstrueren op basis van de stijl van de kunstenaar en de overgebleven visuele elementen.

  • Herkenning en analyse van kunstwerken

AI kan ook kunstwerken analyseren en hun stilistische en iconografische elementen identificeren. Dit kan bijzonder nuttig zijn bij kunsthistorisch onderzoek of om te helpen bij de authenticatie van werken.

  • AI-gegenereerde muziek

Onderzoekers hebben algoritmes ontwikkeld die autonoom muziek kunnen componeren, gebaseerd op het leren van bestaande stukken. Dit maakt het mogelijk om originele en soms verrassende composities te maken, die vervolgens kunnen worden bewerkt door menselijke musici.

Kortom, kunstmatige intelligentie verandert onze benadering van kunst en artistieke creatie, biedt nieuwe perspectieven en verlegt de grenzen van de verbeelding.
Het is daarom essentieel om de angsten die met deze innovatie gepaard gaan te ontmystificeren en AI te erkennen als een formidabel hulpmiddel ten dienste van kunst en kunstenaars.